Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Gegevens SILT woondekens
Burg. Warnaarsstraat 5
7642 CT Wierden
E-mailadres: info@siltwoondekens.nl
KvK-nummer: 06072950
BTW-identificatienummer: NL01583075B49

Artikel 1 DEFINITIES
1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product afneemt van Michielzuurgordijnen.nl.
2. Product: woondekens in allerlei soorten en maten zoals aangeboden door SILT woondekens op haar website.
3. Website: de website tevens webshop corresponderend met het internet
domein www.siltwoondekens.nl

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, elke bestelling, elke offerte en / of elke overeenkomst (op afstand) tussen Klant en SILTwoondekens.nl, evenals op elke uitvoering daarvan.
2. Eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien die afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met SILTwoondekens.nl
4. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten aan Klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aan Klant aangegeven waar de algemene voorwaarden van SILTwoondekens.nl zijn in te zien en worden de algemene voorwaarden op verzoek van Klant per e-mail of op een andere wijze kosteloos toegezonden.
5. In het geval dat de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, zal aan Klant de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten. Het is dan voor Klant mogelijk om de tekst van de algemene voorwaarden op te slaan. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten aan Klant worden aangeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en aan Klant worden aangegeven dat op zijn verzoek de algemene voorwaarden kosteloos per e-mail of per andere wijze aan hem worden toegezonden door SILTwoondekens.nl
6. Indien SILTwoondekens.nl gebruikmaakt van tussenpersonen en / of andere derden, dan zijn op de werkzaamheden van die tussenpersonen en / of andere derden de bepalingen van deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 3 OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand doordat Klant een bestelling plaatst via de Website (webshop). Klant geeft hierbij via keuzevelden, buttons e.d. de bestelling door. Dit wordt overzichtelijk door SILTwoondekens.nl getoond in de winkelwagen waarna de klant overgaat tot het inloggen als (toekomstige) klant of gast. Na het invullen van persoonlijke gegevens, het uitvoeren van de betaling via Ideal en of Klant verzending wenst of het Product zelf wil ophalen,moet Klant aangeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2. Hierna ontvangt Klant een bevestiging van SILTwoondekens.nl van de bestelling en van de betaling.
3. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag via Ideal, zal SILTwoondekens.nl het Product / de Producten gereed maken.
4. Klant ontvangt tussentijds automatische bevestigingen (bestelling en betaling via Ideal en wanneer het product wordt verzonden/ is af te halen).
5. SILTwoondekens.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan erkennen.
6. SILTwoondekens.nl zorgt voor een veilige webomgeving en maatregelen ter beveiliging van elektronische overdracht van data, in het geval de overeenkomst via de elektronische weg wordt gesloten. Zie hiertoe ook de Privacy verklaring van SILTwoondekens.nl zoals vermeld op haar Website.

Artikel 4 PRODUCT
1. SILTwoondekens.nl biedt op haar Website woondekens aan in allerlei soorten en maten.
2. Informatie en afbeeldingen over de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het is toch mogelijk dat hier onverhoopt fouten in staan, hiervoor of voor de hieruit voortvloeiende schade is SILTwoondekens.nl niet aansprakelijk. Vanwege instellingen van het beeldscherm van Klant wijken de kleuren van het Product af van de werkelijkheid. Zie hiertoe ook de Disclaimer van SILTwoondekens.nl zoals vermeld op haar Website.

Artikel 5 KOOP OP AFSTAND
1. Indien het aanbod van SILTwoondekens.nl een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden staat, dan wordt e.e.a. door SILTwoondekens.nl uitdrukkelijk in haar aanbod / offerte aangegeven.
2. Het wettelijke herroepingsrecht voor de Producten van SILTwoondekens.nl is geldig ingevolge artikel 7:46d lid 4 sub b onderdeel 1 Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek is aldus van toepassing.

Artikel 6 PRIJZEN / BETALING
1. De prijzen in de bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De prijzen genoemd in bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding zullen niet worden verhoogd voor de periode zoals vermeld in de bestelling, offerte, orderbevestiging en / of aanbieding. Dit, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
3. Aanbiedingen die SILTwoondekens.nl toont op haar Website gelden tot het moment van tonen op de Website. Nadat de aanbieding van de Website is gehaald kan Klant geen rechten meer ontlenen aan die aanbieding.
4. Zoals aangegeven dient Klant vooraf te betalen, tenzij schriftelijk met SILTwoondekens.nl anders is overeengekomen. Na ontvangst van het volledige factuurbedrag zal SILTwoondekens.nl het Product gereed maken.
5. Zoals aangegeven geschiedt betaling via Ideal.
6. Indien Klant zich schuldig maakt aan wanbetaling heeft SILTwoondekens.nl het recht, behoudens wettelijke beperkingen, om de vooraf aan Klant bekende redelijke kosten in rekening te brengen, met een minimum van administratiekosten van € 125,- inclusief BTW.

Artikel 7 LEVERING
1. De levertijd van het Product betreft 2 – 3 werkdagen na ontvangst van het factuurbedrag.
2. SILTwoondekens.nl doet haar uiterste best om binnen de termijnen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel en de termijnen genoemd in de bestellingen, offertes, orderbevestigingen e.d. aan Klant te leveren.
3. Wanneer de uiterste leveringstermijn overschreden wordt, zal SILTwoondekens.nl Klant daarvan in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan Klant terugbetaald.
4. Klant dient aan te geven of het Product dient te worden afgeleverd bij het door Klant opgegeven adres of dat Klant het Product komt ophalen bij de winkel van Michiel Zuur Gordijnen (adres: Burg. Warnaarsstraat 5, Wierden).
5. Indien Klant kiest voor bezorging dan wordt het Product afgeleverd op het overeengekomen afleveradres. De manier waarop het Product wordt verzonden (post, koerier, e.d.) aan Klant wordt bepaald door SILTwoondekens.nl. De kosten voor verzending zijn voor rekening van SILTwoondekens.nl. De verzendingskosten voor adressen op de Waddeneilanden en buiten Nederland komen voor rekening van de Klant. Deze kosten zijn opvraagbaar bij SILTwoondekens.nl.
6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in het overeengekomen afleveradres onverwijld aan SILTwoondekens te melden.
7. Het Product wordt uitsluitend afgeleverd aan de voordeur op de begane grond, tenzij schriftelijk met SILTwoondekens.nl anders is overeengekomen. Eventueel transport naar bovengelegen verdiepingen dient Klant zelf te organiseren, SILTwoondekens.nl is hier niet verantwoordelijk voor. Dit is alleen anders indien hiertoe aparte afspraken worden gemaakt waarbij de aanvullende kosten op dat moment worden vermeld en deel uitmaken van de overeenkomst.
8. Indien in één order meerdere Producten worden besteld door Klant wordt de bestelling bezorgd nadat alle Producten gereed zijn voor verzending.
9. Indien Klant kiest om het Product af te halen op de afhaallocatie van SILTwoondekens.nl in Wierden, dan kan dat van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 en 17.30 uur, op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur of op een nader overeen te komen dag en tijdstip eventueel aangegeven op de Website of per e-mail door SILTwoondekens.nl
10. SILTwoondekens.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van het Product totdat deze aan Klant geleverd is of door Klant is opgehaald. Hierna gaat het risico van schade en verlies van het Product over op Klant.
11. Klant dient transportschade binnen 24 uur na ontvangst van het Product te melden aan SILTwoondekens.nl via info@siltwoondekens.nl.

Artikel 8 GEBREK / AANSPRAKELIJKHEID
1. Klant dient bij het afleveren dan wel het ophalen van het Product te onderzoeken of het Product voldoet aan wat is overeengekomen tussen Klant en SILTwoondekens.nl.
2. Klant is gehouden om binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het Product melding te doen van een gebrek aan het Product aan SILTwoondekens.nl via info@siltwoondekens.nl, met toevoeging van een foto van het Product waarop het gebrek is te zien. Na ontvangst van de melding zal SILTwoondekens.nl contact opnemen met Klant en afspraken maken met Klant over de verdere afhandeling.
3. Indien Klant het Product retour moet sturen in verband met een klacht dan dient Klant de retourkosten te betalen. Als de klacht gegrond is dan worden de retourkosten gestorneerd. Klant kan het Product ook zelf brengen naar SILTwoondekens.nl.
5. Tenzij er sprake is van grove opzet of schuld aan de zijde van SILTwoondekens.nl, is SILTwoondekens.nl niet gehouden tot betaling van enige directe dan wel indirecte schadevergoeding aan Klant en / of derden.
6. Indien SILTwoondekens.nl, om het even om welke reden, toch gehouden is om schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag uit de factuur voor het Product waardoor de schade is veroorzaakt. Klant draagt een eigen risico van € 100,- exclusief BTW of het bedrag dat op de Website is genoemd in geval dit hoger is.

Artikel 9 OVERMACHT
1. In geval van overmacht is SILTwoondekens.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen. SILTwoondekens.nl heeft bij overmacht de mogelijkheid om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. SILTwoondekens.nl zal dit schriftelijk aan Klant mededelen.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SILTwoondekens.nl onafhankelijke omstandigheid, niet te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waardoor nakoming van de verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Voorbeelden van overmacht zijn; stakingen, storingen in het telecommunicatienetwerk, het niet beschikbaar zijn van de Website, bedrijfsstoringen, brand, overstroming, niet (of niet tijdige) levering van toeleveranciers, faillissement toeleveranciers e.d.

Artikel 10 GARANTIE
1. Op de door SILTwoondekens.nl geleverde Producten wordt een garantie gegeven van 2 maanden.
2. Klant kan geen beroep doen op de garantie uit lid 1 van dit artikel, indien het gebrek aan het Product is ontstaan door verkeerd gebruik van het Product en / of wanneer aan het Product zonder toestemming van SILTwoondekens.nl door Klant of een door Klant ingehuurde derde wijzigingen zijn aangebracht dan wel een poging daartoe is ondernomen en / of wanneer Klant het Product heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het Product niet is gemaakt.
3. Tevens blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een door SILTwoondekens.nl en / of fabrikant verleende garantie doet niets af aan de rechten die Klant jegens SILTwoondekens.nl en / of fabrikant kan doen gelden op grond van de wet en / of de overeenkomst (op afstand).

Artikel 11 OVERIG
1. SILTwoondekens.nl is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen ten aanzien van nieuwe leveringen van het Product d.w.z. na de bekendmaking in de hierna volgende zin. Genoemde wijzigingen gaan in, twee weken of een nader te bepalen termijn, na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant dan wel een melding van gewijzigde algemene voorwaarden op de Website.
2. Van klachten kan Klant SILTwoondekens.nl via info@siltwoondekens.nl of schriftelijk op de hoogte stellen. Klant kan de brief zenden naar het adres zoals bovenaan deze algemene voorwaarden aangegeven. De ontvangst van de klacht wordt binnen 14 dagen na dagtekening van de ontvangen schriftelijke klacht bevestigd en eveneens wordt aangegeven wanneer een inhoudelijke reactie door SILTwoondekens.nl wordt gegeven.
3. SILTwoondekens.nl heeft een klantenservice. Deze is per e-mail te bereiken via info@siltwoondekens.nl

Artikel 12 RECHTSFORUM
1. De overeenkomsten tussen Klant en SILTwoondekens.nl waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met genoemde overeenkomsten tussen Klant zijnde een natuurlijke persoon en SILTwoondekens.nl, worden berecht door de rechtbank te Almelo, tenzij Klant bezwaar maakt binnen 1 maand nadat hierop beroep wordt gedaan in welk geval geschillen zullen worden berecht door de rechter die volgens de wet bevoegd is. Indien Klant een rechtspersoon betreft is bij een geschil voortvloeiende uit of in verband met genoemde overeenkomsten uitsluitend de rechtbank Almelo bevoegd.