Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden SILTwoondekens

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van SILTwoondekens.

1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij van SILTwoondekens wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door SILTwoondekens, dan wel met de schriftelijke toestemming van SILTwoondekens worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Alle offertes van SILTwoondekens zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen SILTwoondekens en koper zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door SILTwoondekens worden aanvaard.

1.4 Wijzigingen van een eenmaal totstandgekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover SILTwoondekens deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van SILTwoondekens alsmede de met SILTwoondekens overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is SILTwoondekens gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

3.3 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal SILTwoondekens gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is SILTwoondekens nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

4. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.

4.2 Reclames worden door SILTwoondekens enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij SILTwoondekens zijn ingediend.

4.3 Indien SILTwoondekens een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal SILTwoondekens de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan SILTwoondekens retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van SILTwoondekens. SILTwoondekens is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

4.4 Koper dient de door SILTwoondekens geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij SILTwoondekens zijn ingediend.

4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.

4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op SILTwoondekens nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan SILTwoondekens uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door SILTwoondekens zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

5.2 Van overmacht aan de zijde van SILTwoondekens is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien SILTwoondekens na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan.

De volgende situaties worden beschouwd als overmacht:
-oorlog, oorlogsgevaar,
– brand, waterschade, overstroming, vorst,
– werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, defecten aan machinerieën,

– storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van SILTwoondekens of van een onderneming waarvan SILTwoondekens de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen, epidemieën.
– wettelijke voorschriften en maatregelen die zijn opgesteld of opgelegd door de Nederlandse overheid die de nakoming van de Overeenkomst in de weg staan, waaronder in- en uitvoerverboden

– wettelijke voorschriften en overheidsmaatregelen die zijn opgesteld of opgelegd door buitenlandse overheden of organen van de Europese Unie die de nakoming van de Overeenkomst belemmeren, waaronder in- en uitvoerverboden.

5.3 SILT woondekens is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. SILTwoondekens is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is SILTwoondekens niet aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door SILTwoondekens geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de verschuldigde bedragen voor de krachtens de betreffende overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en/of de krachtens de betreffende overeenkomst ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of uit hoofde van vorderingen wegens tekortschieten van de koper in de uitvoering c.q. nakoming van een overeenkomst door de koper volledig zijn voldaan.

6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is SILTwoondekens gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover SILTwoondekens heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan SILT woondekens zullen worden overgedragen.

6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is SILTwoondekens gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft SILTwoondekens eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

7. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

7.2 SILT woondekens is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van SILTwoondekens zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met SILTwoondekens gesloten overeenkomst.

7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

7.4 Indien Koper niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling voldoet, is Koper zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, een vertragingsrente van 2% verschuldigd, onverminderd de overige rechten van SILTwoondekens zoals het recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente of handelsrente.

7.5 Indien SILTwoondekens door het in gebreke blijven van Koper haar vordering ter incasso moet cederen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zoals administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvragen, voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- en een maximum van € 375,- conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor vorderingen boven het bedrag van € 2.500,- worden bepaald volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

8. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van SILTwoondekens op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft SILTwoondekens in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door SILTwoondekens geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan SILTwoondekens verschuldigde ten gevolge.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is SILTwoondekens nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.

9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van SILTwoondekens is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van SILTwoondekens wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door SILTwoondekens geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen SILTwoondekens en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van SILTwoondekens is gelegen.

11. Minimale bestelafname, verzendkosten & betalingswijze

Nederland

Geen minimum orderbedrag.
Leveringsvoorwaarden: Franco inclusief rechten.
Betalingsvoorwaarden: webshop via Ideal of voor bestaande klanten op rekening. Bestellingen van nieuwe klanten: aanbetaling minimaal 50%.
Gratis verzenden voor orders vanaf € 500,- ex btw.
Onder € 500,- zijn de verzendkosten €10,- ex btw per zending.

Duitsland

Geen minimum orderbedrag.
Leveringsvoorwaarden: Franco inclusief rechten.
Betalingsvoorwaarden: webshop via Ideal of voor bestaande klanten op rekening. Op rekening: betaling binnen 14 dagen.
Bestellingen van nieuwe klanten: aanbetaling minimaal 50%.
Verzendkosten: € 10,- ex btw per zending.

België

Geen minimum orderbedrag.
Leveringsvoorwaarden: Franco inclusief rechten.
Betalingsvoorwaarden: webshop via Ideal of voor bestaande klanten op rekening. Op rekening: betaling binnen 14 dagen.
Bestellingen van nieuwe klanten: aanbetaling minimaal 50%.
Verzendkosten: € 10,- ex btw per zending.

Frankrijk

Geen minimum orderbedrag.
Leveringsvoorwaarden: Franco inclusief rechte.n
Betalingsvoorwaarden: webshop via Ideal of voor bestaande klanten op rekening. Op rekening: betaling binnen 14 dagen.
Bestellingen van nieuwe klanten: aanbetaling minimaal 50%.
Betalingen met cheques worden niet geaccepteerd.
Verzendkosten: €15 ,- ex btw.

Overige landen binnen Europa (EU)

Geen minimum orderbedrag
Leveringsvoorwaarden: Franco inclusief rechten.
Betalingsvoorwaarden: webshop via Ideal of voor bestaande klanten op rekening. Op rekening: betaling binnen 14 dagen.
Bestellingen van nieuwe klanten of orders boven € 1.000,-: aanbetaling minimaal 50%.
Betalingen met cheques worden niet geaccepteerd.
Verzendkosten: afhankelijk van het land

Overige landen op aanvraag

12. Concurrentie klanten

SILT biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten exclusief aan te bieden binnen een straal van ongeveer 5 kilometer uitgaande van verkoop in een dorp. In een stad is het mogelijk om twee verkooppunten te hebben mits deze niet binnen ongeveer 1 kilometer van elkaar gevestigd zijn.

Mocht een nieuwe klant zich melden voor een verkooppunt in de buurt van een bestaande klant dan zal SILT altijd contact opnemen met de reeds bestaande klant om te verifiëren of dit akkoord is.

Mocht een klant geen nieuwe collectie meer besteld hebben, dan kan SILT een andere belangstellende benaderen om de producten van SILT te gaan verkopen.

13. Levertijden

De levertijden zullen gemiddeld tussen de 3 en 7 werkdagen liggen*. Dit kan enigszins afwijken door seizoensdrukte of andere omstandigheden.
Tijdens feestdagen en zomervakantie hebben wij aangepaste levertijden.

14. Prijzen

In onze webshop zijn de inkoopprijzen en verkoopadviesprijzen vermeld.

15. Webshop

In onze webshop zijn artikelen te vinden die momenteel voorradig zijn.

16. Vragen?

Neem contact met ons op: +31(0)6 14649087 of +31(0)6 14627510 of

info@siltwoondekens.nl

17. Intellectuele eigendomsrechten

X.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde Producten, zoals; handelsnamen, werkwijzen, contracten, materialen, concepten, documentatie, rapporten, offertes, pamfletten en al het aanverwante voorbereidende materiaal, alles in de ruimste zin van het woord, berusten en blijven uitsluitend bij SILTwoondekens.
X.2 Het is Koper bekend dat de op grond van de Overeenkomst geleverde Producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SILTwoondekens of haar toeleveranciers (kunnen) bevatten. De Koper verbindt zich ertoe deze informatie geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven anders dan voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

*Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.